Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Loner Design
Gevestigd aan de Heraut 2,
5346 WG Oss , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12061231, aldaar gedeponeerd.

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Loner Design: Loner Design Performance & Styling, gevestigd aan de Heraut 2, 5346 WG Oss , BTW-nummer: NL1609.025.216B02, email: info@lonerdesign.nl.
2. consument: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
3. aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals Loner Design die in haar catalogus, folders of anderszins aan de consument doet;
4. prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;
5. verkoop op afstand: het door Loner Design georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van ��n of meer technieken voor communicatie op afstand.
6. overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
7. zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
8. duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. geschillencommissie: de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Onderhavige voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventueel andere algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, waarbij werkzaamheden en/of leveringen worden uitgevoerd voor consument of derden.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de ingevolge artikel 2 lid 1 bekendgemaakte voorwaarden geacht door de consument te zijn ontvangen en geaccepteerd.

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van Loner Design zijn vrijblijvend.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Loner Design. Loner Design is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Loner Design dit gemotiveerd mede binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
4. Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 3 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.

Artikel 4 – Prijzen en betalingen
1. Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of wettelijke regelingen of bepalingen. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.
2. Indien er een prijswijziging plaatsvindt dan heeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3. Buiten de looptijd van overeenkomsten om behoudt Loner Design zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt betaling door voorafgaande bijschrijving van het gehele bedrag op de rekening van Loner Design of door contante betaling bij aflevering (betaling onder rembours). Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.
6. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Loner Design op de consument en de verplichtingen van de consument jegens Loner Design onmiddellijk opeisbaar.
7. Alle betalingen strekken in de eerste plaats op de voldoening van de kosten, vervolgens op de voldoening van de opengevallen rente en tenslotte op de voldoening van de hoofdsom en de lopende rente. Loner Design is gerechtigd, zonder daardoor in verzuim te geraken, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Loner Design is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 5 – Incassokosten en verzuim
1. Alle kosten voortvloeiende uit geen of niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de consument.
2. De consument is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen termijn voor betaling is verstreken.
3. Over de betaling die niet tijdig is verricht, brengt Loner Design rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
4. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen alle incassokosten voor rekening van de consument. De incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, te weten:
over de eerste � 2.949,57 15%
over het meerdere tot � 5.899,14 10%
over het meerdere tot � 14.747,86 8%
over het meerdere tot � 58.991,43 5%
over het meerdere boven � 58.991,43 3%
van het factuurbedrag met een minimum van � 75,=. Onder de incassokosten vallen de gemaakte kosten voor het versturen van herinneringen en aanmaningen, het onderzoeken van een minnelijke schikking, het overleggen met de consument, het onderzoeken van de verhaalbaarheid van de vorderingen en alle overige kosten, die gemaakt worden om voldoening van de consument te verkrijgen. Deze kosten staan los van de voldoening van de overige kosten als deurwaarderskosten, griffierechten, salarissen gemachtigden c.q. advocaat/procureur, waartoe in een vonnis van de rechter wordt besloten.

Artikel 6 – Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af groothandel of magazijn. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
2. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico en rekening van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
3. Indien Loner Design gegevens behoeft van de consument in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument alle benodigde gegevens aan Loner Design ter beschikking heeft gesteld.
4. Op voorraad zijnde producten worden door Loner Design in beginsel binnen 7 dagen verstuurd. Loner Design zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk ��n maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Loner Design de betaling inmiddels ontvangen hebben, dan zal Loner Design per ommegaande de gedane betaling terugstorten.
5. Indien Loner Design een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Loner Design zich het recht voor de levering op te schorten.

Artikel 7 – Zichttermijn en herroepingrecht
1. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij Loner Design. De consument is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
2. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is conform lid 3. De koop is derhalve pas definitief als zeven werkdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken.
3. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn.
4. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten – zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
5. De consument kan haar herroepingrecht uitsluitend inroepen door Loner Design binnen een termijn van zeven werkdagen na ontvangst door of namens de consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen haar voornemen.
6. Indien door de consument een beroep wordt gedaan op het herroepingrecht zal Loner Design het eventueel al door de consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen, inclusief de door de consument betaalde kosten van toezending.
7. De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden. De consument dient na het inroepen van haar herroepingrecht het geleverde binnen zeven dagen retour te zenden aan Loner Design. De kosten waarvan voor rekening van de consument komen.
Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen de consument op grond van enige overeenkomst aan Loner Design verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de consument over.

Artikel 9 – Overmacht
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Loner Design in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Loner Design gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Loner Design kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen.

Artikel 10 – Garantie
1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de consument toekent.
2. Indien de geleverde zaken niet voldoen aan onze garanties en er geen sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de consument, zal Loner Design de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van Loner Design vervangen door nieuwe, gelijkwaardige producten of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Loner Design te retourneren en de eigendom daarover aan Loner Design over te dragen.
3. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Loner Design, consument of derden wijzigingen aan de zaak hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
4. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen overeengekomen en deze non-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Loner Design in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.
5. De door Loner Design verleende garantie(periode) op producten en elektrische apparaten is te allen tijde beperkt tot de door de fabrikant afgegeven garantie(periode) over het desbetreffende product c.q. elektrische apparaat.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. Loner Design aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt/ontstaan door het gebruik van door Loner Design verkochte producten, hetzij direct, hetzij indirect.
2. Loner Design is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Loner Design, dan wel tussen Loner Design en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Loner Design, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Loner Design.

Artikel 13 – Geschillenbeslechting
1. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@lonerdesign.nl . Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
2. Komen we er samen niet uit, dan kunt u � tegen betaling van 25 euro klachtgeld � uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.
3. Bovenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
4. Geschillen tussen de consument en Loner Design over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door dit bedrijf te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als door het bedrijf worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.
5. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan het bedrijf heeft voorgelegd.
6. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan het bedrijf is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
7. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Loner Design aan deze keuze gebonden. Wanneer Loner Design dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door het bedrijf schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Loner Design de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Loner Design gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
8. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 – Slotbepalingen
1. Wanneer door Loner Design gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Loner Design onderhavige voorwaarden soepel toepast.
2. Indien ��n of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Loner Design in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Loner Design vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
3. Loner Design behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.